z tel. 602 705 125 tel. 00 359 89 777 20 24 (opłata wg stawek operatora)
Newsletter:  
 

BLUE PEARL 
Bułgaria | Morze Czarne 

          "Blue Pearl" to nowoczesny kompleks położony w zachodniej ...

Magnolia Garden 
Bułgaria | Morze Czarne 

          Magnolia Garden to nowoczesny kompleks położony w zachodniej ...

Taliana Beach 
Bułgaria | Morze Czarne 

    Kompleks luksusowych apartamentów Taliana Beach zlokalizowany jest tuż ...

Aksheana 
Bułgaria | Morze Czarne 

          Mamy przyjemność zaoferować państwu apartamenty w Sozopolu, malowniczej ...

 

Zasady rezerwacji

Rezerwacja i wynajem apartamentu przez portal www.PontusTravel.pl oznacza akceptację podanych niżej zasad rezerwacji będących umową pomiędzy Operatorem a Klientem:

 I. OKREŚLENIA UŻYTE W UMOWIE


REZERWACJA — wypełnione przez Klienta i przyjęte do realizacji i potwierdzone przez Operatora zamówienie usługi. Rezerwacja dokonywana jest za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego dostępnego pod adresem: www.pontustravel.pl lub telefonicznie poprzez pracownika Operatora.

KLIENT — osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z usług firmy VILLABG EOOD, będąca najemcą apartamentu, odpowiedzialną za opłaty na rzecz Operatora.

OPERATOR — VILLA BG EOOD, 8240 Słoneczny Brzeg, adres działalności kompleks turystyczny Magnolia Garden, Słoneczny Brzeg, Bułgaria. Zarejestrowana w Sądzie Rejonu w Burgas, VAT: BG147135593.

II. REZERWACJA USŁUGI

1. Rezerwacja miejsc noclegowych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rezerwacji w systemie www.pontustravel.pl i przeslanie do Operatora.

2. Klient zobowiązany jest do dokładnego wypełnienia pola Rezerwacji. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa wynikające z niepoprawnie wypełnionego przez Klienta Rezerwacji.

3. Operator nie gwarantuje skutecznego dostarczenia potwierdzenia rezerwacji w przypadku nie poprawnie działającej skrzynki pocztowej Klienta.

III. CENY ZAWARTE W SYSTEMIE

1. Ceny w systemie www.PontusTravel.pl podawane są zawsze za wynajem całego Apartamentu za dobę.

2. Ceny te zawierają wszystkie podatki i opłaty.


IV. REZERWACJA ORAZ ZASADY PŁATNOŚCI

1. Aby dokonać rezerwacji, Klient zobowiązany jest do wysłania do Operatora formularza rezerwacyjnego ze strony www.PontusTravel.pl.

2. Operator zobowiązany jest w ciągu 48 godzin w dni robocze lub 72 godzin w dni wolne od pracy do potwierdzenia w formie elektronicznej, czy dany Apartament w wybranym przez Klienta okresie jest dostępny. W przypadku braku wolnych miejsc, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną, i zostną jemu przedstawione inne opcje wynajmu.

3. W przypadku możliwej do przeprowadzenia rezerwacji, Klient otrzymuje maila potwierdzającego wstępną rezerwację oraz prośbę o dokonanie opłaty wstępnej  w ustalonej przez obie strony kwocie w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wstępnej rezerwacji. Pozostałą kwotę wpłaca na miejscu bezpośrednio po zakwaterowaniu w apartamencie w euro według aktualnego kursu NBP.

V. ZMIANA LUB ANULACJA

1. Opłata wstępna jest bezzwrotnym wynagrodzeniem Operatora.

2. Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości rezerwacji, jeśli zrezygnuje z zamówionej usługi bez uprzedniego jej anulowania lub nie wykorzysta zamówionej usługi w zamówionym terminie. Opłata wstępna zostanie zaliczona na poczet ostatecznego rozliczenia rezerwacji.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

1. Operator dołoży wszelkich wysiłków, aby treści prezentowane w systemie były zgodne z rzeczywistością. Aktualność prezentowanych danych zależy również od współpracujących z Operatorem partnerów handlowych oraz właścicieli Apartamentów, na które Operator nie ma bezpośredniego wpływu.

2. Jeśli wykonanie pierwotnej rezerwacji okaże się być niemożliwe Operator poinformuje Klienta drogą mailową lub telefoniczną o mającej miejsce sytuacji i przedłoży Klientowi rezerwację podobną standardem i ceną, do usługi pierwotnie zamówionej przez Klienta w terminie podanym w Zamówieniu. Klient może zrezygnować z propozycji alternatywnej usługi, w tym przypadku Operator zwróci Klientowi wniesiony zadatek w terminie 5 dni roboczych na konto bankowe wskazane przez klienta. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Operatora.


3. Dokonanie przez Operatora zwrotu kosztów wynikających z niemożliwości realizacji zamówionej usługi, wyczerpuje w całości wszelkie możliwe roszczenia Klienta z tytułu niewykonania usługi.

VII. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

1. Operator nie jest właścicielem prezentowanych w systemie www.pontustravel.pl Apartamentów, w związku z czym. Operator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli treści zamieszczone w systemie www.pontustravel.pl przekazane przez właściciela Apartamentu odbiegają od stanu faktycznego.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności występujące podczas pobytu w apartamencie, które mogą wynikać np. z: konserwacji lub naprawy urządzeń, czasowego wyłączenia urządzeń rekreacyjnych (np. konserwacja basenu), braku wody, prądu, wadliwie działającej klimatyzacji, itp. d. Wszelkie roszczenia należy kierować do właściciela/zarządcy obiektu albo właściciela apartamentu lub pokoju.

2. W przypadku działania tzw. "siły wyższej", niezależnej od żadnej ze stron, np.: wybuchy, powodzie, pożary, strajki, wybuch lub zagrożenie wybuchem wojny, sabotaż, choroby lub w innych sytuacjach wyjątkowych uniemożliwiających realizację zamówionej usługi zgodnie z umową, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy. Wpłacone opłaty przez klienta mogą być przez niego wykorzystane tylko w celu rezerwacji usługi w innym terminie.

3. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej, przekazanej reklamacji w terminie 21 dni roboczych od daty jej otrzymania w formie pisemnej.

VIII. DANE KLIENTA I AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI

1. Składając Zamówienie i dokonując rezerwacji za pośrednictwem Operatora, Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w bazie danych należącej do firmy Villa BG EOOD. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji.
2. Klient, który złożył zamówienie w systemie Operatora, zaznaczając w Zamówieniu rezerwacji, że akceptuje warunki rezerwacji, oświadcza, że zapoznał się z prezentowanymi "Warunkami Rezerwacji" i jest świadomy konsekwencji z nich wynikających.

3. Warunki Rezerwacji zostały stworzone w oparciu i zgodzie z bułgarskim prawem. Wszelkie spory związane z ważnością, interpretacją i wykonywaniem niniejszej umowy, dla których nie uda się wypracować rozwiązania polubownego, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Operatora.

Opublikowane na stronach www.pontustravel.pl informacje oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
© 2010 pontustravel.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & system cms: www.studioproffi.pl